Časté otázky

Menu

Novinky

Najčastejšie otázky, ktoré Vás zaujímajú k Detskej Univerzite Komenského

Ako prebieha denné štúdium?

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacoch júl a august v Divadle Aréna( v roku 2022 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna).

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a rúško, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí, ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok (resp. 5 z 8), dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna. Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe.

 

Ako prebieha live online štúdium?

Live online štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 9 (resp. 8) prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne 6 z 9 kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň 6 z 9 testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.

 

Aké podmienky musí záujemca o denné štúdium spĺňať?

V čase zápisu musí mať študent denného štúdia dovŕšený vek 9 rokov a menej ako 15 rokov. Dátum zápisu je zverejnený na webovej stránke www.duk.sk.

Aké podmienky musí záujemca o live online štúdium spĺňať?

V čase zápisu musí mať študent denného štúdia dovŕšený vek 9 rokov a menej ako 15 rokov. 

Je možná kombinácia denného a online štúdia?

Kombinácia denného a online štúdia nie je možná.

Aká je výška poplatku za denné štúdium?

Výška registračného poplatku je 30,-€ za celé obdobie denného štúdia na DUK. Niektoré aktivity DUK (napr. výlety) môžu byť hradené samostatne, avšak nie sú povinné.

Dokedy je potrebné uhradiť registračný poplatok?

Dátum úhrady bude uvedený v informáciách o platbe, ktoré budú študentovi zaslané na emailovú adresu spolu s registračným číslom najneskôr do 10 dní od dňa registrácie.

Bude mi zaslaná informácia o prijatí platby?

Po zaplatení registračného poplatku bude študentovi zaslaný potvrdzujúci email o prijatí platby. 

Čo robiť ak nezaplatím registračný poplatok do dátumu splatnosti?

Po nezaplatení registračného poplatku môže, ale nemusí byť zaslaná študentovi upomienka a môže byť vyradený z registrácie na DUK. Odporúčame v tejto záležitosti kontaktovať emailom produkciu DUK.

Aká je výška poplatku za live online štúdium?

Live online štúdium je bezplatné pre neobmedzený počet študentov.

Ako sa môže záujemca prihlásiť na DUK?

Vyplnením registračného formulára na www.duk.sk. Je potrebné vyplniť osobné údaje študenta a jeho rodiča/zákonného zástupcu. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslaná informácia o úspešnej registrácií s ďalšími informáciami.

 

Kedy sa uskutoční zápis zaregistrovaných študentov na denné štúdium?

Zápis zaregistrovaných študentov na Denné štúdium sa uskutoční 

v Radošinskom naivnom divadle (Záhradnícka 95/752, 821 08, Bratislava) dňa:

01.07.2022 /Piatok od 14.00 do 18.00 hod.

a

02.07.2022 /Sobota od 10.00 do 16.00

Čo je potrebné priniesť na zápis?

Na zápis je potrebné priniesť prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Ako prebieha zápis?

Študent odovzdá prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení. Po skontrolovaní osobných údajov a platby registračného poplatku odovzdáme študentovi index a tričko s logom DUK 2022.

Musí sa študent osobne zúčastniť zápisu?

Študent nemusí byť prítomný pri zápise, stačí, ak prídu jeho rodičia alebo rodinní príslušníci. Je však potrebné, aby priniesli prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Čo ak sa študent nemôže zúčastniť zápisu?

Ak sa študent nemôže zúčastniť zápisu, je potrebné, aby to oznámil emailom produkcii DUK (produkcia@duk.sk). V tom prípade by mal prísť minimálne 90 minút pred začatím imatrikulácie spojenej s 1. prednáškou, prípadne pred prednáškou, na ktorú plánuje prvýkrát prísť. Študent odovzdá prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcomi dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení. Po skontrolovaní osobných údajov a platby registračného poplatku odovzdáme študentovi index a tričko s logom DUK 2022.

Kedy a kde sa dozvie študent jednotlivé témy prednášok?

Jednotlivé témy prednášok a mená prednášajúcich priebežne uverejníme na webovej stránke na stránke www.stream.duk.sk, www.duk.sk,  v tlačovinách a na plagátoch DUK.

Ako si študent zapíše účasť na prednáške?

Na webovej stránke www.stream.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta prostredníctvom emailovej adresy a registračného čísla študenta. 

 •        Prednášky

  Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte na www.stream.duk.sk a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

  1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom


  Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred začiatkom prednášky.Kliknutím na bordové tlačidlo „Prihlásiť sa na prednášku“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške. Po prihlásení sa tlačidlo zmení na červené s textom „Odhlásiť sa z prednášky„. Odhlásiť sa môžeš najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom.

 1. krok: v mieste konania prednášky

  Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

  Dôležité upozornenie:

  Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?

Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá imatrikulácia?

Samotný akt imatrikulácie trvá cca 25 minút. Po krátkej prestávke nasleduje 1. prednáška.

Ako dlho trvá prednáška?

Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Ako dlho trvá promócia?

Po poslednej prednáške je krátka prestávka, počas ktorej študenti dostanú krátku inštruktáž odovzdávania diplomov. Potom nasleduje slávnostná promócia, ktorá trvá 60 – 90 minút. Počas promócie si každý študent osobne preberá diplom.

Čo ak sa nemôže študent z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť promócie?

Študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť slávnostnej promócie a spĺňajú podmienky na obdŕžanie diplomu, to musia oznámiť produkcii emailom najneskôr 3 dni pred promóciou. Následne zabezpečíme, aby počas slávnostného aktu nebolo čítané meno neprítomného študenta. Diplom si bude môcť študent vyzdvihnúť v Divadle Aréna alebo na požiadanie emailom mu bude zaslaný poštou.

Jednotlivé aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. priebežne uverejníme na webovej stránke www.duk.sk, v tlačovinách a na plagátoch DUK.

Ako a kedy sa študent zapíše na aktivity DUK?

Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bolo zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe. Niektoré funkcie aktivuje Admin DUK študentovi denného štúdia až po zaplatení registračného poplatku.

Po prijatí platby bude študentovi zaslaný potvrdzujúci email o prijatí platby. Nakoľko sa platby kontrolujú priebežne, nemusí to byť ihneď po prijatí platby.

Aktivácia týchto funkcií prebehne najskôr po zaplatení registračného poplatku v prípade, že produkcia bude mať k dispozícií finálny harmonogram jednotlivých prednášok a logistiku aktivít. Najneskôr však 7 dní pred začiatkom zápisu budú tieto funkcie aktivované.

Pozn.: Niektoré funkcie nebudú pre online študentov aktivované vôbec.

 • Moje aktivity / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

  Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, o ktoré aktivity DUK má záujem. Študentovi sa v užívateľskom konte zobrazí informácia o obsadenosti jednotlivých aktivít DUK, ktorá sa bude automaticky aktualizovať, ak sa niekto odhlási alebo prihlási. Odporúčame študentom sledovať obsadenosť aktivít DUK, nakoľko sa táto informácia môže kedykoľvek zmeniť.

  1. krok / Označiť, v ktorý deň sa zúčastníte zápisu študentov DUK.


  2. krok / Pred zápisom 3 ľubovoľné aktivity DUK

  Študent denného štúdia má možnosť si zvoliť maximálne 3 aktivity DUK, o ktoré má záujem v prípade, že nebudú kapacitne obsadené, avšak musí tak urobiť najneskôr do začiatku zápisu.Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ zvolí aktivitu DUK, o ktorú má záujem a tlačidlo zmení  farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“.Počas zápisu a 3 nasledujúcich dní Admin DUK deaktivuje túto funkciu z dôvodu kontroly rozdelenia študentov na jednotlivé  aktivity DUK. Po tejto kontrole opätovne aktivuje túto funkciu v užívateľskom konte študenta.

  3. krok / Po zápise  a kedykoľvek počas štúdia neobmedzený počet aktivít DUK


  Študent denného štúdia má možnosť po skončení zápisu a kedykoľvek počas štúdia dohlásiť sa na neobmedzený počet aktivít DUK, o ktoré má záujem v prípade, že nebudú kapacitne obsadené.
  Odhlásiť sa z aktivity DUK môže študent najneskôr 3 dni pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta. V naliehavých prípadoch alebo zo zdravotných dôvodov to môže byť aj v deň konania aktivity DUK, avšak je potrebné informovať emailom produkciu DUK a zaslať lekárske potvrdenie.

  Admin DUK môže túto funkciu tlačidla „VYBRAŤ“ študentovi kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať, a to aj v prípade, ak sa študent nezúčastní aktivity DUK bez predchádzajúceho odhlásenia alebo v prípade nevhodného správania sa študenta.


Dôležité upozornenie:

Finálne zoznamy zaradených študentov na aktivity DUK budú zverejnené na webovej stránke www.duk.sk v programe pod popisom jednotlivých aktivít DUK a pred každou prednáškou v mieste jej konania.

Produkcia DUK si vyhradzuje právo zasahovať do rozdelenia študentov na jednotlivé aktivity DUK počas celého priebehu štúdia a v sporných prípadoch alebo podľa vlastného uváženia študenta odhlásiť, prípadne uprednostniť iného študenta podľa nižšie uvedených dôvodov:
– študent sa aktivity DUK zúčastnil v minulých ročníkoch a preto uprednostníme študenta, ktorý túto aktivitu DUK neabsolvoval
– vzhľadom na vekovú kategóriu je pre študenta aktivita DUK nevhodná
– je predpoklad, že študent bude môcť vzhľadom na jeho vek túto aktivitu DUK absolvovať v budúcich ročníkoch a uprednostníme študentov, ktorí vzhľadom na vek už v budúcom ročníku nebudú môcť byť študentmi DUK
– z kapacitných dôvodov
– pokiaľ sa študent nezúčastní aktivity DUK bez predchádzajúceho odhlásenia
– v prípade nevhodného správania sa študenta

Koľko aktivít DUK si môže študent zapísať?

 1. krok / Označiť, v ktorý deň sa zúčastníte zápisu študentov DUK.

        

 1. krok / Pred zápisom 3 ľubovoľné aktivity DUK

  Študent denného štúdia má možnosť si zvoliť maximálne 3 aktivity DUK, o ktoré má záujem v prípade, že nebudú kapacitne obsadené, avšak musí tak urobiť najneskôr do začiatku zápisu.Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ zvolí aktivitu DUK, o ktorú má záujem a tlačidlo zmení  farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“.Počas zápisu a 3 nasledujúcich dní Admin DUK deaktivuje túto funkciu z dôvodu kontroly rozdelenia študentov na jednotlivé  aktivity DUK. Po tejto kontrole opätovne aktivuje túto funkciu v užívateľskom konte študenta.

  3. krok / Po zápise  a kedykoľvek počas štúdia neobmedzený počet aktivít DUK


  Študent denného štúdia má možnosť po skončení zápisu a kedykoľvek počas štúdia dohlásiť sa na neobmedzený počet aktivít DUK, o ktoré má záujem v prípade, že nebudú kapacitne obsadené.
  Odhlásiť sa z aktivity DUK môže študent najneskôr 3 dni pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta. V naliehavých prípadoch alebo zo zdravotných dôvodov to môže byť aj v deň konania aktivity DUK, avšak je potrebné informovať emailom produkciu DUK a zaslať lekárske potvrdenie.

  Admin DUK môže túto funkciu tlačidla „VYBRAŤ“ študentovi kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať, a to aj v prípade, ak sa študent nezúčastní aktivity DUK bez predchádzajúceho odhlásenia alebo v prípade nevhodného správania sa študenta.

Kedy a kde a nájde študent zoznamy zaradených študentov na aktivity DUK?

Študentovi sa v užívateľskom konte bude zobrazovať informácia o obsadenosti jednotlivých aktivít DUK, ktorá sa bude automaticky aktualizovať, ak sa niekto odhlási alebo prihlási. Odporúčame študentom sledovať obsadenosť aktivít DUK, nakoľko sa táto informácia môže kedykoľvek zmeniť. Finálne zoznamy zaradených študentov na aktivity DUK budú zverejnené na webovej stránke www.duk.sk v programe pod popisom jednotlivých aktivít DUK a pred každou prednáškou v mieste jej konania.

Čo ak sa nemôže študent zúčastniť aktivity DUK na ktorú sa prihlásil?

Odhlásenie z aktivity DUK z akýchkoľvek dôvodov musí študent urobiť najneskôr 3 dni pred konaním aktivity DUK prostredníctvom užívateľského konta. V naliehavých prípadoch alebo zo zdravotných dôvodov to môže byť aj v deň konania aktivity DUK, avšak je potrebné informovať emailom produkciu DUK a zaslať lekárske potvrdenie.

Prečo sa niekedy stane, že nie je študent zaradený na aktivitu DUK o ktorú mal záujem?

Produkcia DUK si vyhradzuje právo zasahovať do rozdelenia študentov na jednotlivé aktivity DUK počas celého priebehu štúdia a v sporných prípadoch alebo podľa vlastného uváženia, študenta odhlásiť prípadne uprednostniť iného študentov, podľa nižšie uvedených dôvodov:

 • študent sa aktivity DUK zúčastnil počas minulých ročníkov a preto uprednostnime študenta, ktorý túto aktivitu DUK neabsolvoval
 • vzhľadom na vekovú kategóriu je pre študenta aktivita DUK nevhodná
 • je predpoklad, že študent bude môcť vzhľadom na jeho vek túto aktivitu DUK absolvovať v budúcich ročníkoch a uprednostníme študentov, ktorí vzhľadom na vek už v budúcom ročníku nebudú môcť byť študentmi DUK
 • z kapacitných dôvodov
 • pokiaľ sa študent nezúčastní aktivity DUK bez predchádzajúceho odhlásenia
 • v prípade nevhodného správania sa študenta

Prečo je niekedy v „Profile“ študenta aktivita DUK zobrazená ako uzavretá, napriek tomu, že nie je kapacitne obsadená?

Študentov na niektoré aktivity DUK poisťujeme a zasielame vopred zoznamy na povolenie vstupu. Z toho dôvodu musíme niektoré aktivity DUK uzavrieť predčasne aj napriek tomu, že nie sú kapacitne obsadené. Ak vo svojom „Profile“ vidíte, že je aktivita uzavretá,  to znamená , že už nie je možná žiadna zmena aj keby v deň odchodu niekto z prihlásených študentov na aktivitu neprišiel.

Na čo nesmiem zabudnúť?

Pred príchodom na zápis zaregistrovaných študentov na denné štúdium si študent prostredníctvom užívateľského konta zvolí deň zápisu na ktorý plánuje prísť a maximálne 3 ľubovoľné aktivity DUK, o ktoré má záujem v prípade, že nebudú kapacitne obsadené, avšak musí tak urobiť najneskôr do začiatku zápisu.

Na zápis je potrebné priniesť prihlášku podpísanú oboma rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Pred každou prednáškou si študent prostredníctvom užívateľského konta vopred zvolí, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte.

Tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského nosí študent počas štúdia na DUK.

Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.

 

Prosíme Vás, aby ste si vo vlastnom záujme kontrolovali poštu v emailovej schránke, uvedenú pri registrácií, prípadne poštu v priečinku SPAM, kde sa môžu nachádzať dôležité informácie pre študentov DUK.

Je zabezpečená strava pre študentov denného štúdia?

Študenti po každej prednáške dostávajú balíček s občerstvením. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe.

Môžu sa rodičia a rodinní príslušníci zúčastniť na imatrikulácii a promócii študenta?

Áno, rodičia a rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť imatrikulácie a promócie v Aule UK, avšak môžu sa zdržiavať len vo vyhradených priestoroch a na vyhradených miestach podľa pokynov produkcie DUK.

Môžu byť rodičia a rodinní príslušníci prítomní počas jednotlivých prednáškach DUK?

Nie, rodičia a rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť na prednáškach v Divadle Aréna a môžu sa zdržiavať len vo vyhradených priestoroch a na vyhradených miestach podľa pokynov produkcie DUK.

Podpis do indexu

Študent po prednáške osobne počká na podpis do indexu od prednášajúceho podľa pokynov produkcie DUK. Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške