Prednášajúci

Novinky

V 20. ročníku DUK odznie 9 zaujímavých prednášok

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ivan Korčok je od 8. apríla 2020 ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Ako kariérny diplomat s 30 ročnými skúsenosťami pôsobil na významných pozíciách doma aj v zahraničí. Bol veľvyslancom SR v Spojených štátoch amerických (2018-2020), v Nemecku (2005-2009), a stálym predstaviteľom SR pri Európskej únii (2009-2015).

Ivan Korčok bol dvakrát štátnym tajomníkom rezortu diplomacie (2002-2005 a 2015-2018). V druhej polovici roku 2016 pôsobil ako splnomocnenec vlády pre predsedníctvo SR v Rade EÚ a delegovaný minister v Európskom parlamente.

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zastával od roku 1992 viacero funkcií, vrátane generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky, ako aj hovorcu ministra. Ako diplomat pôsobil na zastupiteľských úradoch SR v Bonne, v Berne a v Bruseli.

V rokoch 2002-2003 bol vedúcim  delegácie SR pre prístupové rokovania do NATO a v rokoch 2003-2004 člen Konventu o budúcnosti EÚ.

Minister Korčok vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a postgraduálne štúdium absolvoval na Ústave medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.

Minister Korčok je nositeľom Českej a Slovenskej transatlantickej ceny za rok 2018.

HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (*1959)

Pán Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. pôsobí ako vedecký pracovník na Historickom ústave SAV a ako profesor na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK. Zaoberá sa stredoeurópskymi dejinami 19. a prvej polovice 20. storočia, v posledných rokoch so zameraním na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a tzv. environmentálne dejiny. Je autorom 17 monografií a vyše 220 vedeckých štúdií v 12 krajinách sveta, spoluautorom vyše 15 syntéz a zostavovateľom 5 kolektívnych monografii. V súčasnosti mu vychádza kniha o čítaní v 19. storočí. Organizoval samostatné sekcie na viacerých svetových kongresoch, prednášal v 24 krajinách sveta od USA až po Japonsko, pred detskými poslucháčmi však vystupuje po prvý raz.